Art. 1 : Aanvaarden van de voorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd.
De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard.

Art. 2 : Prijzen

De klant is gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt‐ en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisproducten, verhoging van de arbeidslonen als gevolg van wettelijke bepaling of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredig prijsverhoging toe te passen.
De betaling van ieder eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs evenals de vervoer‐ en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art. 3 : Betaling

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de firma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.
Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd.
Bij niet‐betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belopen van 1,5% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur.
Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 74,37 euro) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.
De niet‐betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de klant tot gevolg.
Indien de klant niet tijdig betaalt, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.
Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek.
De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op intresten en verhogingen toegerekend.
Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwende en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.
Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, worden in principe slechts aanvaard vanaf een minimale waarde van 619,73 euro, met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant.
De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende
facturen.
De disconto‐ en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Art. 4 : Levering en aanvaarding

De levering geschiedt van af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant.
Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken.
De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsbon en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art. 5 : Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten op de klant over. Indien de klant niet tijdig betaalt en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van
betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffend of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het
bepaalde in artikel 4.
De firma verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, evenals van de ontbinding van de overeenkomst. Alle risico’s en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten koste van de klant.
De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in haar bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Art. 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd de toepassingen van wat in het bijzonder is bepaald in de voorafgaande artikelen, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij niet‐naleving door de medecontractant van één van diens verplichtingen. De benadeelde partij kan in zulk geval aanspraak maken op een
forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding bepaald op 25% van de prijs van de goederen, onverminderd diens recht om een grotere schade te bewijzen.

Art. 7 : Bevoegdheidsgeding

Voor alle geschillen m.b.t. deze verkoop zijn de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd en is de Belgische Wetgeving van toepassing. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.